תקנון השימוש באתר האינטרנט

ההצטרפות לאתר האינטרנט של הבוררת והשימוש בו הינם בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה.

1. הגדרות

1.1. "החברה" / “הבוררת”.

1.2. "האתר"/ "אתר האינטרנט": אתר האינטרנט של הבוררת בכתובת www.www.haboreret.co.il

1.3. "מכשיר קצה": מכשיר בו נעשה שימוש על ידך לצורך הגישה לאתר האינטרנט. בכלל מושג זה יבוא מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון חכם, מחשב לוח, טאבלט, ועוד.

2. התנהגות נאותה

2.1. עצם ההצטרפות לאתר מהווה הצהרה והתחייבות שלך לפעול במסגרת השימוש באתר ובשירותיה של הבוררת ומי מטעמה, ביושר, בהגינות, בתום לב, בהתאם לכללי השימוש הנאות והמוסר ובהתאם לכל דין וכן שלא לבצע כל פעולה, במישרין ובעקיפין, שיש בה כדי לפגוע או להפר זכות קניין רוחני, זכות פרטיות, זכות כלשהי של צד ג', את הדין ו/או המוסר.

2.2. מבלי לגרוע מהאמור, ומבלי שיש בכך כדי לחייב אותה לעשות כן, הבוררת עשויה לנקוט פעולה מיידית, לרבות הקפאה, הסרה, מניעת גישה או הפסקת הגישה ו/או החברות באתר האינטרנט, כולם או מקצתם, בכל מקרה של הפרה ו/או קבלת התראה על חשש להפרת התחייבויותיך והצהרותיך שבתקנון זה ככלל ובסעיף 5 זה בפרט.

2.3. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, עצם ההצטרפות לאתר מהווה הצהרה והתחייבות שלך, לשפות ולפצות את הבוררת באופן מלא, בגין כל דרישהו/או תביעה שתוגש כלפיה ו/או בגין כל נזק שייגרם לה, עקב אי עמידתך בהצהרות ובהתחייבויות שבסעיף 2 זה.

3. תוקף ההתקשרות שבתקנון

3.1. הבוררת רשאית, בכל עת ומכל סיבה שהיא, לבצע שינויים באתר האינטרנט ובשירותים המסופקים במסגרתו, להגדיל, להקטין, להקפיא, לחדש,להפסיק לתקופה מוגבלת ו/או לצמיתות וזאת אף ביחס לעצם השימוש באתר, בשירותים המסופקים ו/או הנרכשים באמצעותו ו/או בכל חלק מאלו.

3.2. הודעה על פעולות כאמור בסעיף 3.1 לעיל ו/או בקשר עם השימוש באתר האינטרנט, תשלח על ידי הבוררת באמצעות אחד או יותר מפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידך ו/או באמצעות פרסום באתר – לפי שיקול דעתה של הבוררת.

4. היעדר אחריות

4.1. חרף מאמציה המרובים של הבוררת בקשר עם אתר האינטרנט, ועל אף מילוי הוראות והמלצות תקנון זה על ידך, לא ניתן לספק הגנה מוחלטת מפני הסיכונים השונים הכרוכים בשימוש באתר, לרבות הונאה, רמייה, פריצה, התחזות, גניבת מידע, אבדן מידע מכל סיבה ואופן ועוד. לפיכך, ההצטרפות לאתר האינטרנט והשימוש בו נעשים על אחריותך הבלעדית והבוררת לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא, אשר עלול להיגרם עקב האתר והשימוש בו ומכל סיבה שהיא.

4.2. עצם ההצטרפות לאתר האינטרנט, מהווה הצהרה והתחייבות שלך, כי ההצטרפות לאתר והשימוש בו נעשים על ידך ועל אחריותך וכי הסיכונים, ככל שישנם, הכרוכים בשימוש בו ו/או בשירותים המסופקים באמצעותו חלים עליך בלבד. לפיכך, עצם ההצטרפות לאתר מהווה ויתור שלך על כל טענה ותביעה כלפי הבוררת, בקשר עם ההצטרפות והשימוש באתר, והסכמה לכך שהבוררת תהיה פטורה מחובת שיפוי ופיצוי כלפיך, כלפי מי מטעמך וכלפי כל צד שלישי, בגין כל נזק שעלול להיגרם בקשר עם אתר האינטרנט והשימוש בו.

4.3. הבוררת ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק בקשר עם אתר האינטרנט והשימוש בו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, נלווים, קנסות ופיצויים ולרבות נזקים הנובעים עקב תביעה ו/או דרישה ו/או נזק שנגרם לצד שלישי. בכלל זאת הבוררת אינה אחראית לכל נזק הנובע עקב אי הצלחת השימוש, הסתמכות, העדר גישה, הפסקה, הגבלה, גילוי, חשיפה, פגיעה, שיבוש, מחיקה, העתקה, שגיאה, גניבה, אבדן המידע, התחזות, חדירה של גורם בלתי מורשה, פריצות אבטחה, חדירת וירוסים ותכנות פוגעניות, כישלון, הפסד, מניעת רווחים, עלויות שחזור מידע ושירותי מומחה, אבדן זמן, מעשה או מחדל של צדדים שלישיים, פגיעה במוניטין ועוד.

4.4. כמו כן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, הבוררת ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין נזקים שייגרמו עקב פעולתך או פעולת מי מטעמך בניגוד להוראות תקנון זה ו/או המלצותיו.

4.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, אם חרף האמור תוטל על הבוררת אחריות נזיקית כלשהי, התרופה היחידה העומדת לך, למי מטעמך ולכל צד שלישי, בגין אתר האינטרנט, השימוש בו והמסופק על ידי הבוררת ומי מטעמה, לא תעלה על תקרה מצטברת ומקסימאלית, שהינה בגובה התמורה אשר שולמה על ידך בפועל לבוררת, במהלך 6 החודשים שקדמו לאירוע הנזיקי, עבור השירות שבמסגרתו נגרם הנזק, ובכל מקרה לא יותר מ- 1,000 ₪ בסה"כ.

4.6. למען הסר ספק מובהר, כי במידה וייגרם לך או למי מטעמך נזק כלשהו, בגין ו/או במסגרת השימוש בשירותי הבוררת, תחול ביחס לנזק הגבלת האחריות הקבועה בהסכם/בתנאים הכלליים של הבוררת שהנזק נגרם במסגרתו. אולם, בהעדר הסכם/ תנאים כלליים או הגבלת אחריות כאמור, מכל סיבה שהיא, תחול הגבלת האחריות לעיל שבסעיפים 4.5-4.1.

5. שונות

5.1. תחולה ופרשנות: ככלל, תקנון זה עוסק בעצם השימוש באתר האינטרנט והוא בא להוסיף ולא לגרוע מכל תנאי, הוראה והנחיה שבאתר האינטרנט ו/או של השירותים המסופקים באמצעותו. על השימוש בשירותי הבוררת יחולו תנאי ההתקשרות של כל שירות, אך זאת מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל הוראה או תנאי אחרים של הבוררת בקשר לשירות, תגבר הוראה מפורשת שבתקנון זה בקשר עם השימוש באתר, אולם בקשר עם השירות עצמו תגבר הוראה מפורשת שבתנאי השירות. במקרה של חסר (לאקונה) בתנאי השירות תחול ההוראה המשלימה שבתקנון זה ובמקרה של חסר (לאקונה) בתנאי תקנון זה תחול ההוראה המשלימה שבתנאי השירות 4.

5.2. שינויים בתנאי ההתקשרות: הבוררת רשאית לבצע שינויים בתקנון זה, כמו גם בכל אחד מההסכמים, התנאים, המחירים, התקנונים ההוראות וההנחיות שבאתר האינטרנט ו/או של השירותים המסופקים על ידי הבוררת. זאת בכל עת, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה של הבוררת. השינוי ייכנס לתוקף בהתאם להוראה הקבועה בשינוי ביחס לתחילת תקפו ובהעדר הוראה כאמור – עם הפרסום באתר של השינוי או של ההוראה העדכנית (למשל, במקרה של שינוי בתקנון – על ידי עצם פרסום התקנון המעודכן באתר).

5.3. המחאת זכויות וחובות: הבוררת רשאית להמחות את התחייבויותיה ו/או זכויותיה על פי תקנון זה ובקשר עם האתר והשירותים שבו לצד שלישי,על-פי שיקול דעתה. עצם ההצטרפות לאתר האינטרנט והשימוש בו, מהווה ויתור מטעמך על כל זכות להמחות לאחר זכויות ו/או התחייבויות, בקשר עם האתר ובקשר עם שירותי הבוררת.

5.4. סמכות שיפוט ותחולת דינים: לבתי המשפט בתל-אביב תהיה סמכות שיפוט בקשר עם תקנון זה וכל הנובע ממנו. על ההתקשרות שבמסגרת תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.

5.5. הודעות פרסומת: עצם ההצטרפות לאתר מהווה הסכמה לקבלת עדכונים ו/או חומר פרסומי/ שיווקי באמצעות הפרטים שמסרת לבוררת, לרבות כל כתובת מגורים, כל כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, טלפון נייד ופקסימיליה וכל פרט אחר, אשר נמסרו על ידך ו/או על ידי מי מטעמך מעת לעת במסגרת ההרשמה לאתר האינטרנט ו/או במסגרת השימוש בו ו/או במסגרת הזמנת שירות ו/או במסגרת עדכון פרטים בכל דרך ואופן.

יצוין, שהבוררת מאפשרת לך בכל עת להורות על הפסקת קבלת דברי פרסום. ניתן לעשות זאת במגוון דרכים ובין השאר באמצעות באמצעות משלוח טופס פנייה המופיע באתר האינטרנט (תחת עמוד ״צור קשר״).

5.6. מען הצדדים והודעות: פרטי ההתקשרות שמסרת לבוררת ישמשו לצורך משלוח תכתובות שירות לפי שיקול דעתה של הבוררת.

5.7. פרטי הבוררת, לצרכי יצירת קשר, הינם כפי שמפורסם באתר האינטרנט.

אפריל 2015.

שתף/י בפייסבוק עוד שאלות ותשובות התחל לחסוך
x
ברוכים הבאים לבוררת

המטרה שלנו היא לצמצם את הוצאות התקשורת שלך!

תוכלו למצוא באתר את כל חבילות התקשורת בישראל
סלולרי, אינטרנט וטלוויזיה.

התחל
דילוג לתוכן